Subject: ECCE proposal to follow the “2020 The Year of the 3S Approach – Safe, Sound and Sustainable (3S) buildings” Manifesto

Относно: Предложението на ECCE да следва манифеста „2020 годината на подхода 3S – безопасни, здрави и устойчиви сгради (3S)“

Уважаеми Строителни инженери,

По-голямата част от съществуващия европейски сграден фонд е изграден без модерни разпоредби за устойчивост на земетресения и енергийна ефективност. В резултат на това по-голямата част от нашият сграден фонд е сеизмично уязвим и притежава ниски  енергийни характеристики. Въпреки че съществуват много проучвания за посрещане на тези две нужди, на ниво ЕС официално се приемат само мерки за енергийна ефективност, като се предоставят съответни субсидии.

Необходимостта от включване на аспектите за устойчивост в европейските структурни правила беше основният импулс за включване на работния елемент за оценка и преоборудване на съществуващи структури в Мандат M / 515 с висок приоритет.

И така, ние сме много близо до актуализирана част 3 на Еврокод 8. Необходимостта от спешни и систематични действия за намаляване на сеизмичния риск на европейския сграден фонд се вижда от факта, че дори сравнително малките земетресения са в състояние да нанесат значителни щети.

За значително подобряване на тази уязвима реалност са необходими значителни финансови ресурси. Следователно, тъй като средствата са ограничени, оценката на сеизмичния риск на европейските сгради е от първостепенно значение с оглед количественото определяне на необходимите ресурси, планирането на инвестиции и определянето на стратегии за приоритизиране за намаляване на сеизмичния риск.

Ако искаме да установим обща европейска политика за намаляване на сеизмичния риск, съчетана с финансови стимули, ние имаме задачата първо да установим общ европейски метод за класификацията на сградите на сеизмичната уязвимост.

Както знаете, италианското правителство въведе през февруари 2017 г. насоки за нова рамка за Класификация на сеизмичните показатели, основаваща се както на аналитична оценка на структурите, така и на очакваните годишни загуби (EAL), която беше в основата на Класификацията на сеизмичния риск.

Класификацията има структура, подобна на Класификацията на енергийните характеристики на сградите и позволява класиране на сградите в 7 класа (от А до Ж). За да стимулира приемането на мерки за намаляване на риска, заедно със Сеизмичната класификация, италианското правителство въведе интересна схема за приспадане на данъци, при която размерът на приспадащите се разходи се основава на нивото на намаляване на сеизмичния риск, постигнато чрез обноваване. Разбира се, други видове стимули могат също да бъдат предложени и приети на европейско ниво.

Идеята е, Eвропейският Съвет на Строителните Инженери (ECCE), в сътрудничество със своите национални членове, да поеме задачата да изготви предложение за обща европейска система за оценка на уязвимостта на сеизмичния риск на съществуващите сгради. Това ще бъде направено от група експерти / учени със специални познания в тази област, предложени от нашите членове.

Втората задача е да се свържете със съответните Дирекции и Технически Комитети към Европейската Комисия, техните членове на национално ниво, политическите власти в отделните страни и да ги убедите, че подобна политика на превенция е не само въпрос на европейски принципи, но е и икономически обоснована

Eвропейският Съвет на Строителните Инженери бих искал да насърчи инженерите в тази важна задача и се надява, че това ще бъде истинска услуга за строителните инженери и обществото.